© 2023  Fundacja Underground

Misją Fundacji Underground

jest wspieranie zachowań społecznych i działań proekologicznych oraz krzewienie wartości patriotycznych, a także pielęgnowanie polskiej kultury, języka i tożsamości.

 

Katalog szczegółowo określa wartości, do promowania których została powołana fundacja:

Misją Fundacji Underground jest wspieranie zachowań prospołecznych i działań proekologicznych

oraz krzewienie wartości patriotycznych, a także pielęgnowanie polskiej kultury, języka i tożsamości.

 

Katalog szczegółowo określa wartości, do promowania których została powołana fundacja:

 

Wartością jest budowanie

sukcesu indywidualnego

i zbiorowego w poszanowaniu dotychczasowego dorobku społeczeństwa i w poszanowaniu konieczności zaspokajania zbiorowych potrzeb.

Wartością jest umiejętność równoczesnego realizowania celów osobistych i wspólnych. Oczekiwanie od człowieka gotowości do realizowania celów wspólnych bez zapewnienia mu przy tym

możliwości realizacji jego celów

indywidualnych jest działaniem stwarzającym w dłuższej perspektywie zagrożenie

dla tych pierwszych.

Wartością jest piękne,

zadbane i zdrowe otoczenie.

Troska o nie i kształtowanie go jest

obowiązkiem społeczeństwa.

Wartością jest budowanie relacji

międzyludzkich w poszanowaniu

prawa każdego człowieka do

nieagresywnego indywidualizmu.

ROZWÓJ

OTOCZENIE

TOLERANCJA

SUKCES INDYWIDUALNY

I ZBIOROWY

Wartością jest budowanie Narodu i społeczeństwa obywatelskiego w oparciu

o mniejsze społeczności, skupione wokół wspólnych ideałów, celów i pasji, pożytecznych także z punktu widzenia interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wartością jest budowanie tożsamości jednostek oraz tożsamości narodowej, rozumianej jako świadomość zakorzenienia kulturowego, znajomość dorobku cywilizacyjnego oraz poszanowanie prawa Boskiego i praw naturalnych, co wynika

z tradycji judeochrześcijańskiej.

Wartością jest umiejętne

gromadzenie społeczności

wokół pasji i idei,

służących tym społecznościom

i całemu społeczeństwu.

Wartością jest wyrównywanie szans

na życie w godnych warunkach oraz upowszechnianie dostępu do instrumentów umożliwiających rozwój. Szczególny obowiązek w tym zakresie ciąży na władzy publicznej i na jednostkach posiadających ponadprzeciętne zasoby. Wartością jest inwestowanie w dobro wspólne.

TOŻSAMOŚĆ

PRZYWÓDZTWO

WYRÓWNYWANIE SZANS,

JAKO WYRAZ TROSKI

O DOBRO WSPÓLNE

SPOŁECZNOŚCI,

SPOŁECZEŃSTWO,

NARÓD

Jesteś tutaj:   START   >   MISJA I WARTOŚCI